خدمات اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس

 

1-   تقویت شبکه اعضاء مایل به کار با انگلیس و بالعکس.

2-   ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی مورد نیاز برای کار با انگلیس.

3-   دعوت از اعضاء مایل به شرکت در هیات های اعزامی به انگلیس برای شرکت در رویدادهای مربوط.

4-   دعوت از اعضاء برای حضور در پذیرش هیات های انگلیسی وارد به ایران.

5-   برگزاری گردهمایی های آزاد برای آشنایی اعضاء با یکدیگر.

6-   معرفی اعضاء به عنوان عضو به موسسه های اقتصادی انگلیس به ویژه اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران.

7-   معرفی افراد و موسسات عضو به بهره گیری از خدمات حقوقی انگلیسی.

8-   معرفی و کمک به اخذ ویزای تجاری برای ورود به انگلیس.

9-   ارائه مترجم عادی و همزمان.

10-     در اختیار قرار دادن  صندوق پستی به بازرگانان انگلیسی.

11-     پذیرش اعضاء مایل به عضویت در کمیسیون های تخصصی اتاق.

12-     تهیه و نشر خبرنامه الکترونیکی ماهانه اتاق متضمن سخن ماه و اخبار کوتاه اقتصادی ایران، جهان و انگلیس.

13-     ارائه خبرهای مربوط به دیدارها و اقدامات اتاق در خبرنامه.

14-     نصب سایت اتاق با محتوای ویژه و خاص اتاق.

15-     تهیه جدول فهرست و مشخصات اعضاء حقیقی و حقوقی و نصب در سایت اتاق.

16-     چاپ و نشر جزوات اطلاعاتی درباره: بریتانیا در یک نگاه، اتاق ایران و انگلیس و سرمایه گذاری خارجی، تشریفات تاسیس شرکت در انگلیس، تشریفات واردات و صادرات، بازرگانی خارجی ایران و انگلیس، معرفی ده شهر عمده انگلیس، معرفی مراکز گردشگری انگلیس، معرفی مراکز عمده اقتصادی انگلیس، معرفی موزه های انگلیس، معرفی دانشگاه های عمده انگلیس، مراکز دینی انگلیس.

17-     برگزاری جلسه های آموزش زبان انگلیسی تجاری.