رویدادهای اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس

     

یکشنبه 28/02/1399             جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

سه شنبه 30/02/1399           جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 14:00

                                              جلسه هیات مدیره، ساعت 15:00

 

دوشنبه 19/03/1399            جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 14:30

 

سه شنبه 20/03/1399           جلسه هیات مدیره ساعت 15:00

 

شنبه 31/03/1399                 جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

دوشنبه 02/04/1399           جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 14:00

 

سه شنبه 03/04/1399           جلسه هیات مدیره ساعت 15:00

 

سه شنبه 10/04/1399           جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 14:30

 

سه شنبه 17/04/1399           جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت16:00

 

یکشنبه 29/04/1399             جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

دوشنبه 06/05/1399                       جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 16:00

 

سه شنبه 07/05/1399          جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 14:00

                                             جلسه هیات مدیره ساعت 15:00

 

چهارشنبه 08/05/1399        جلسه مشترک روسای کمیسیون ها، ساعت 15:00

 

سه شنبه 14/05/1399         جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 14:30

 

یکشنبه 26/05/1399           جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

سه شنبه 28/05/1399        جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت16:00

 

دوشنبه 03/06/1399        جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 16:00

 

سه شنبه 04/06/1399        جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 14:00

                                           جلسه هیات مدیره، ساعت 15:00

 

سه شنبه 18/06/1399        جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 15:00

چهارشنبه 19/06/1399       جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 16:00

 

سه شنبه 25/06/1399      جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت16:00

 

یکشنبه 1399/06/30      جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

سه شنبه 01/07/1399       جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 14:00

                                          جلسه هیات مدیره، ساعت 15:00

 

دوشنبه 07/07/1399      جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 16:00

 

سه شنبه 08/07/1399      جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 14:30

 

یکشنبه 27/07/1399        جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

سه شنبه 29/07/1399      جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت16:00

 

دوشنبه 05/08/1399      جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 16:00

 

سه شنبه 06/08/1399     جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 14:00

                                         جلسه هیات مدیره، ساعت 15:00

 

سه شنبه 20/08/1399      جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 14:30

 

یکشنبه 25/08/1399        جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

سه شنبه 27/08/1399      جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت16:00

 

دوشنبه 03/09/1399      جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 16:00

 

سه شنبه 04/09/1399     جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 14:00

                                        جلسه هیات مدیره، ساعت 15:00

 

سه شنبه 11/09/1399     جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 14:30

 

یکشنبه 23/09/1399       جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

سه شنبه 25/09/1399     جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت16:00

 

دوشنبه 01/10/1399     جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 16:00

 

سه شنبه 02/10/1399     جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 14:00

                                        جلسه هیات مدیره، ساعت 15:00

 

سه شنبه 09/10/1399     جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 14:30

 

یکشنبه 21/10/1399       جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

سه شنبه 23/10/1399    جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت16:00

 

دوشنبه 06/11/1399     جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 16:00

 

سه شنبه 07/11/1399     جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 14:00

                                        جلسه هیات مدیره، ساعت 15:00

 

سه شنبه 14/11/1399    جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 14:30

 

یکشنبه 26/11/1399      جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

سه شنبه 28/11/1399   جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت16:00

 

دوشنبه 04/12/1399    جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 16:00

 

سه شنبه 05/12/1399   جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 14:00

                                       جلسه هیات مدیره، ساعت 15:00

 

سه شنبه 12/12/1399    جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 14:30

 

یکشنبه 17/12/1399      جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

سه شنبه 19/12/1399   جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت16:00

 

 

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق ایران و انگلیس

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق ایران و انگلیس در تیر ماه

لغو برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق ایران و انگلیس در تیر ماه

نظر به اینکه با توجه به تشدید شیوع ویروس کرونا، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران طی نامه ای عنوان روسای اتاق های مشترک مقرر داشته است از برگزاری هرگونه نشست و مجامع اتاق خودداری شود، اتاق ایران و انگلیس طی اطلاعیه ای عنوان اعضاء اتاق برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق که مقرر بود راس ساعت 15:00، روز سه شنبه 24 تیر ماه در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران برگزار شود، ملغی اعلام و تاریخ برگزاری آن به اطلاع آتی موکول گردید.