رویدادهای اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس

     

سه شنبه 07/02/1400          جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 16:00

 

دوشنبه 13/02/1400           جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 16:00

 

یکشنبه 26/02/1400             جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

سه شنبه 28/02/1400         جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 10:00

                                             جلسه هیات مدیره، ساعت 11:00

 

سه شنبه 28/02/1400           جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت16:00

 

دوشنبه 03/03/1400           جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 16:00

 

سه شنبه 11/03/1400           جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 14:00

                                               جلسه هیات مدیره، ساعت 15:00

 

سه شنبه 11/03/1400           جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 16:00

 

یکشنبه 23/03/1400             جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

سه شنبه 25/03/1400           جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت 16:00

 

سه شنبه 01/04/1400           جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 14:00

                                             جلسه هیات مدیره ساعت 15:00

 

دوشنبه 07/04/1400             جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 16:00

 

سه شنبه 08/04/1400           جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 16:00

 

سه شنبه 22/04/1400           جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت16:00

 

یکشنبه 27/04/1400             جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

دوشنبه 04/05/1400                      جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 16:00

 

سه شنبه 05/05/1400         جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 14:00

                                             جلسه هیات مدیره ساعت 15:00

 

سه شنبه 12/05/1400         جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 16:00

 

یکشنبه 24/05/1400           جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

سه شنبه 19/05/1400       جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت16:00

 

دوشنبه 01/06/1400       جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 16:00

 

سه شنبه 02/06/1400       جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 14:00

                                           جلسه هیات مدیره، ساعت 15:00

 

سه شنبه 09/06/1400       جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 16:00

 

سه شنبه 23/06/1400     جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت16:00

 

یکشنبه 28/06/1400         جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

سه شنبه 06/07/1400       جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 14:00

                                         جلسه هیات مدیره، ساعت 15:00

 

دوشنبه 12/07/1400     جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 16:00

 

سه شنبه 20/07/1400     جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 16:00

 

یکشنبه 25/07/1400       جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

سه شنبه 27/07/1400     جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت16:00

 

دوشنبه 03/08/1400     جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 16:00

 

سه شنبه 04/08/1400     جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 14:00

                                         جلسه هیات مدیره، ساعت 15:00

 

سه شنبه 11/08/1400     جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 16:00

 

یکشنبه 23/08/1400       جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

سه شنبه 25/08/1400     جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت16:00

 

دوشنبه 01/09/1400     جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 16:00

 

سه شنبه 02/09/1400     جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 14:00

                                       جلسه هیات مدیره، ساعت 15:00

 

سه شنبه 09/09/1400     جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 16:00

 

سه شنبه 23/09/1400     جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت16:00

 

یکشنبه 28/09/1400       جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

دوشنبه 06/10/1400     جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 16:00

 

سه شنبه 07/10/1400     جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 14:00

                                       جلسه هیات مدیره، ساعت 15:00

 

سه شنبه 14/10/1400     جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 16:00

 

یکشنبه 26/10/1400       جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

سه شنبه 28/10/1400   جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت16:00

 

دوشنبه 04/11/1400     جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 16:00

 

سه شنبه 05/11/1400     جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 14:00

                                       جلسه هیات مدیره، ساعت 15:00

 

سه شنبه 12/11/1400   جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 16:00

 

سه شنبه 19/11/1400   جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت16:00

 

یکشنبه 24/11/1400     جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

دوشنبه 02/12/1400   جلسه کمیسیون غذا و دارو، ساعت 16:00

 

سه شنبه 03/12/1400   جلسه کمیسیون عضویت، ساعت 14:00

                                       جلسه هیات مدیره، ساعت 15:00

 

یکشنبه 15/12/1400     جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، ساعت 16:00

 

سه شنبه 17/12/1400   جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین، ساعت 16:00

 

سه شنبه 24/12/1400   جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان، ساعت16:00