اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس IBCCIM

کل اعضای اتاق
اعضای فعال
اعضای غیر فعال

اخبار

توسط پنجشنبه, 25 اسفند,1401
مهندس جمال رازقی جهرمی، بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی ب.آ، شخصیت سال صنعت غذا در سال ۱۴۰۱ شد

مهندس جمال رازقی جهرمی، بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی ب.آ و عضو اتاق مشترک ایران و انگلیس، در نظر سنجی صورت گرفته از سوی ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به عنوان شخصیت سال صنعت غذا در سال ۱۴۰۱ برگزیده شد.

جزییات